GAZEL -III -

Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir; Ben kimim, sâki olan kimdir, mey ü sahbâ nedir? Öyle sermestim ki, idrak edemem dünya nedir; Ben kimim, sâki olan kim, bu şarap acaba nedir? Gerçi cânândan dil-i şeydâ için kâm isterem Sorsa canân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedir. Gerçi çılgına dönen kalbim için sevgiliden bir lutuf istiyorum; Ama sevgili çılgın gönlümün arzusunu sorsa, onu da bilmiyorum. Vasldan çün âşıkı müstağni eyler bir visâl Âşıka mâ'şuktan her dem bu istiğnâ nedir? Madem aşığı vuslata doyuran kavuşmaktan ibarettir O halde sevenin sevilenden uzak kalmada bulduğu bu acı lezzet nedir? Hikmet-i dünyâ vü mâfîhâ bilen ârif değil. Ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâfîhâ nedir. Dünya ve içindekilerin hikmetini bilen değildir bilge. Bilge o kişidir ki dünyayı da, içindekileri de bilmeye. Âh ü feryadın Fuzûlî incidipdir âlemi Ger belâ-yı aşk ile hoşnûd isen gavgâ nedir Fuzûli ah ve haykırışların herkesi incitmektedir. Eğer aşk belasından hoşnut isen, bu kavga nedir?

Fuzûlî
( 1483 - 1556 )

* Bu gazel Leyla ile Mecnun'un karşılaşmalarında, Mecnun'un kendinden geçip artık tanıyamadığı Leyla'ya hitabıdır.    
ŞİİR PARKI